picture1 (1)

Aké sú benefity aplikácie 3D tlače v tradičných remeslách?

Remeselný priemysel a tradičné odvetvia v EÚ čelia výzvam vyplývajúcim zo zahraničnej konkurencie. Od ich predstaviteľov sa požaduje, aby inovovali svoje podnikanie prijatím nových technológií a uplatňovaním digitálnej transformácie s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť ich produktov a služieb. Technológie pokročilej výroby - Advanced Manufacturing (AM) sú považované za novú výzvu v rámci tradičných odvetví. Vyžadujú však vysokú úroveň technických schopností spolu s kreativitou, inováciami a podnikateľským prístupom na maximálne využitie kapitálu (pokiaľ ide o nástroje a stroje). Kreatívne odvetvia sú kľúčovými prvkami hospodárstva EÚ. Kreatívni pracovníci sú talentovaní a flexibilní s radom základných kapacít, ktoré je možné prirodzene rozvíjať a zlepšovať prostredníctvom praxe a celoživotného vzdelávania.

Prečo práve 3D tlač?

Aditívna výroba (Additive Manufacturing - AM), známa aj ako 3D tlač, je jednou z najsľubnejších technológií zastrešovaných pokročilou výrobou, ktorú Európska komisia označila za jednu z kľúčových podporných technológií - z angl. Key Enabling Technologies (KET).

V rovnakom čase pre malé a mikropodniky pomaly vzniká tzv. pokročilá priemyselná robotika – z angl. Advanced Industrial Robotics (AIR). Rovnako ako AM, aj AIR je prierezová technológia, ktorá vyžaduje investície a znalosti v oblasti dizajnu a softvéru a vďaka prispôsobeniu dávok približuje remeslá potrebám trhu.AM je dôležitým prínosom v Európskej únii, ktorý je zodpovedný za riadenie výskumu a inovácií.

picture2 (1)

Aktuálne možnosti vzdelávania sa v oblasti 3D tlače a robotiky

Analýza tréningových kurzov, programov odbornej prípravy zameraných na 3D tlač a pokročilú priemyselnú robotiku dostupných v Európe a zameraných okrem iných odvetví aj na remeselné kurzy, nám ukázala, že aktuálna ponuka je tvorená 64-oma vzdelávacími organizáciami so sídlom, ktoré sídlia a vykonávajú svoju pôsobnosť v 27 európskych krajinách a ponúkajú celkovo 70 tréningových kurzov. Táto európska referenčná  hodnota zdôrazňuje možné a žiaduce úpravy vzdelávacích  programov pre väčšie rozšírenie využitia pokročilých technológií  v remeselnom priemysle.

Jedným z významných výsledkov porovnávania je, že existuje veľká rozmanitosť školení 3D tlače, a to  z hľadiska technologického obsahu (t. j. softvéru, 3D tlačiarní, materiálov), ako aj trvania, nákladov a cieľovej skupiny. Napriek tomu takmer 90 % z nich neponúka odbornú prípravu v oblasti  pokročilej priemyselnej robotiky. Ďalším dôležitým bodom, ktorý je potrebné poznamenať, je, že 57 % kurzov odbornej prípravy (OVP) je čiastočne vhodných pre remeselnícky sektor a takmer 6 % vôbec nie je vhodných pre remeselnícky sektor.

Použitie a potreby  v oblasti  3D tlače

Analýza používania 3D tlače a dopytu po 3D tlači,  ktorá sa uskutočnila priamym dotazovaním konečných príjemcov ponuky na vzdelávania a školení v oblasti 3D tlače a pokročilej priemyselnej robotiky. Odpovede poskytlo 46 európskych podnikov so sídlom v 7 európskych krajinách, ktoré už túto technológiu využívajú alebo majú potenciálne záujem o jej používanie,  ale aj iné typy organizácií, ako sú poskytovatelia odbornej prípravy  a školení v oblasti 3D tlače a pokročilej priemyselnej robotiky a podobné zainteresované strany. Vzhľadom na ich spätnú väzbu, sú hlavné odporúčania a  návrhy, ktoré je potrebné zvážiť pri vývoji a príprave  spoločného vzdelávacieho programu ACCESS-3DP, nasledujúce:

picture 3

Obsah školenia

  • Vysvetlite a ukážte pridanú hodnotu, ktorú prináša 3D tlač a jej  aplikácia pre podniky/spoločnosti, remeselníkov a poskytnite informácie na zviditeľnenie siete aktérov, ktorí môžu byť mobilizovaní na používanie 3D tlače;
  • Spoľahnite sa na konkrétne a rozmanité využitie 3D tlače, ktoré už existuje, aby ste vzbudili záujem a ukázali možné príležitosti pre tradičné  remeselné spoločnosti;
  • Spoľahnite sa na potreby identifikované spoločnosťami pri budovaní obsahu vzdelávacích a školiacich modulov: dizajn a modelovanie softvéru, 3DP ako zdroj kreativity, multifaktoriálny prístup k ich obchodným projektom a dostupná technológia (trhové / technické / finančné parametre), výber správneho materiálu pre použitie 3D tlače;
  • Zvýšte povedomie a informovať o bezpečnostných otázkach súvisiacich s používaním zariadení 3D tlače.

Forma školenia

  • Zvýšte informovanosť o poskytovateľoch odbornej prípravy a školení, ktorí poskytujú školenia v oblastiach súvisiacich s 3D tlačou a pokročilou priemyselnou robotikou a uľahčite prepojenie/spoluprácu remeselných podnikateľov a aktérov miestneho hospodárskeho a inovačného ekosystému, ktorí ich môžu podporiť v rozvoji využívania 3D tlače;
  • Uveďte príklady osvedčených postupov z remeselného sektora, aby ste podnikom, tradičným remeselníkom ukázali, ako možno 3D tlač  prepojiť a spojiť s robotickými technológiami  s cieľom vytvoriť nové riešenia a aplikácie pre automatizáciu výroby, zdôraznite výhody spojenia 3D tlače a robotických technológií;
  • Integrujte praktické workshopy a školenia do vzdelávacieho programu;
  • Zvyšujte úroveň povedomia a zručností v  oblasti pokročilej výroby  prostredníctvom vysokošpecializovaných školení vrátane praktických príkladov a/alebo cvičení 3D tlače.
picture4